Du är här: HemIntegritetspolicy

Integritetspolicy

Information till våra kunder

Den 25e maj  2018 började en ny dataskyddslag gälla inom EU, General Data Protection Regulation (GDPR), och den ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Det är viktigt för oss på Smartab Hi-Tech Chemicals AB att ni som är våra kunder känner er trygga med hur vi hanterar era personuppgifter och vill därför informera er om detta.

Vi registrerar uppgifter som namn, adress och kontaktuppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal med er. Det innebär att vi har de uppgifter vi behöver för att leverera, planera besök, samt hantera betalning, eventuella reklamationer och garantiärenden.

Den nya lagen innebär att du som kund har ett antal rättigheter. Du har bland annat rätt att beställa ett registerutdrag med dina personuppgifter, som t ex namn och kontaktuppgifter, samt att få dem rättade.

Ansvarig för de uppgifter vi samlar in är Smartab Hi-Tech Chemicals AB, org.nr 556468-9304, med adress Hållnäsgatan 14, 75228 Uppsala. Kontakta oss på smartab@smartab.com.

 

 

Riktlinjer för Smartab Hi-Tech Chemicals AB:s personuppgiftsbehanling

Smartab Hi-Tech Chemicals AB (Smartab) värnar om skyddet av den personliga integriteten och tillhandahåller dessa riktlinjer för att informera dig om bl.a. Smartabs personuppgiftsbehandling vid kunders köp av Smartabs produkter och tjänster, vid Smartabs köp av leverantörernas produkter och tjänster, vid deltagande i Smartabskolan, samt vid anmälan till prenumeration av Smartabs säkerhetsdatablad.

 

1. Vem samlar in dina personuppgifter?

1.1 Smartab Hi-Tech Chemicals AB, org.nr 556468-9304, med adress Hållnäsgatan 14, 75228 Uppsala är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för dessa riktlinjer. Smartab behandlar dina personuppgifter i enlighet med de regler som vid var tid gäller för sådan personuppgiftsbehandling.

1.2 Dessa riktlinjer för personuppgiftsbehandling gäller för all Smartabs behandling av dina personuppgifter.

 

2. Vad är personuppgifter?

2.1 De personuppgifter som omfattas av dessa riktlinjer är de uppgifter som du uppger till Smartab i samband med besök av försäljare, beställning och leverans, eller deltagande i vår bilvårdsutbildning (Smartabskolan) t.ex. ditt namn, e-postadress, adress, telefonnummer, din arbetsgivare, din betalningsinformation, ditt kundnummer, ditt beställningsnummer samt eventuellt ytterligare information som du förser Smartab med i anslutning till beställning av produkt eller tjänst, som kan kopplas till dig som en fysisk person (gemensamt benämnt ”personuppgifter”, ”personuppgifterna”).

2.2 Som personuppgifter anses inte information som inte möjliggör en direkt eller indirekt association med dig.

 

3. Vilken typ av data samlar Smartab in, behandlar och använder, och till vilket ändamål?

3.1 Smartab samlar in, registrerar, behandlar och lagrar följande personuppgifter i strukturerat material (ex. i ordersystem, kund- och leverantörsreskontra, ärendehanteringssystem) och i ostrukturerat material (ex. i e-mail, sociala medier) samt i elektronisk form och i pappersform för nedan beskrivna situationer och för följande ändamål:

3.1.1 Vid köp av Smartabs produkter och tjänster kan insamling, registrering, bearbetning och lagring ske av följande personuppgifter: Ditt namn, telefonnummer, personnummer, e-postadress, företagsnamn, adress, postnummer, ort, fakturaadress, beställningsnummer, bokningsnummer, referens, kundnummer, organisationsnummer, med ändamålet att uppfylla avtalet som vi ingått med dig som kund och tillhandahålla en tjänst eller produkt som du begär, för att fullgöra vår skyldighet enligt lag eller annan författning, för fakturerings-, betalnings- och bokföringsändamål, för garanti- och reklamationshantering, för kundservice, säkerhets-, sekretess- och administrationsfrågor, kvalitetsarbete samt verifikation för din beställning av tjänsterna och produkterna.

3.1.2 Vid Smartabs köp av leverantörers produkter och tjänster kan insamling, registrering, lagring och bearbetning ske av följande personuppgifter: Ditt namn, e-postadress, telefonnummer, titel, företagsnamnet, adress, organisationsnummer, fakturerings- och betalningsinformation med ändamålet att uppfylla avtalet som Smartab ingått med dig, för att fullgöra Smartabs skyldighet enligt lag eller annan författning, för betalning och bokföringsändamål, för kvalitetsarbete, för garanti- och reklamationshantering, för säkerhets-, sekretess- och administrationsfrågor.

3.1.3 Vid deltagande i Smartabs bilvårdsutbildningar sker insamling, registrering, lagring och bearbetning av följande personuppgifter: Ditt namn, e-postadress, telefonnummer, ditt företagsnamn, organisationsnummer, och fakturaadress med ändamålet att registrera dig och tillhandahålla den tjänst som du begär, för att fullgöra vår skyldighet enligt lag eller annan författning, för fakturerings-, betalnings- och bokföringsändamål, för säkerhets-, sekretess- och administrationsfrågor samt kundservice.

3.2 Information från tredje part källor

Smartab kan ta emot information om dig från offentliga och privata aktörer (i enlighet med lagar och bestämmelser) vilket vi kan kombinera med annan information som vi tar emot från eller om dig. Smartab kan även ta emot information om dig från sociala nätverkstjänster från tredje part när du väljer att ansluta dig till sådana tjänster.

 

4. Hur länge sparar Smartab dina personuppgifter?

Smartab sparar dina personuppgifter så länge som vi behöver för att kunna uppfylla våra lagkrav och affärsåtaganden. Normalt sett hela året för senaste affärstransaktion och därefter sju år.

 

5. Sker överföring av dina personuppgifter till tredje part?

5.1 Den stora merparten av Smartabs servrar finns inom vårt nätverk och står hos oss. Genom att du köper tjänster eller produkter specificerade i punkterna 3.1.1 – 3.1.3 kan dina personuppgifter komma att samlas in, behandlas, lagras och överföras till Smartabs samarbetspartners, leverantörer (ex. transportföretag), banker och myndigheter för de ändamål som uppges i punkterna 3.1.1 – 3.1.3 ovan. Smartab kan även vidarebefordra dina personuppgifter till andra parter för att följa lagen eller rätta oss efter obligatoriska rättsliga processer (såsom domstolsbeslut), samt för att skydda Smartabs och/eller våra affärspartners och/eller kunders rättigheter, äganderätt och säkerheter. Smartab kan även dela information om dig med tredje parter när du godkänner eller begär att sådan information delas.

Smartab säkerställer alltid att en adekvat skyddsnivå enligt gällande personuppgiftslagstiftning uppfylls vid en sådan överföring av personuppgifterna till en annan organisation. Smartab överför inte några personuppgifter utanför EU.

5.2 Smartab har vidare rätt att lämna ut dina personuppgifter innan ett avtal slutits till kreditupplysningsföretag för att verifiera din kreditvärdighet.

 

6. Säkerhet

6.1 Smartab upprätthåller strikta fysiska, elektroniska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i god förenlighet med tillämpliga regler. Detta innebär att vi regelbundet ser över våra säkerhets- och gallringsrutiner avseende personuppgiftsbehandlingen.

 

7. Vem ansvarar för information som du lämnar till tredje part, användning av sociala medier etc.?

7.1 Den information som du väljer att lämna ut till tredje part omfattas inte av Smartabs riktlinjer för personuppgiftsbehandling. Du ansvarar själv för sådan information som du lämnar ut till tredje part t.ex. Linkedin, Facebook, Twitter, Instagram.

 

8. Ändringar i dessa riktlinjer

Smartab förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra dessa riktlinjer för personuppgiftsbehandling.

 

9. Dina rättigheter

Du kan när som helst, utan kostnad, få information om de personuppgifter om dig som Smartab har sparade. Om någon uppgift är felaktig kan du be oss ändra dina personuppgifter. Vänligen låt oss även veta om det skett någon förändring i dina personuppgifter. Du kan också be oss att förstöra eller avidentifiera dina personuppgifter. Du har även rätt att be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller göra invändningar mot Smartabs personuppgiftsbehandling. Förfrågan om ändring, begränsning, invändning, borttagande, information om Smartabs personuppgiftsbehandling, funderingar, klagomål och förslag avseende datasäkerhet skall skickas till: smartab@smartab.com

 

Du har också rätt och möjlighet att vända dig med klagomål till Datainspektionen http://www.datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/ avseende hanteringen av dina personuppgifter.

 

Andra nyheter

2024-04-18
Ny produkt: Torkduk Premium
2024-01-01
Januari-kampanj: Hudvård!
2023-11-07
Utförsäljning av demomaskiner för polering
2023-11-01
Kampanj – 30% på aerosoler i november
2023-11-01
Ny Produkt – Blast Tropical
2023-06-01
Smartab Truck Trophy 2023
2023-04-27
Mässor 2023
2023-03-27
Ny produktserie: EvoX
Visa alla nyheter